Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie Złobka Miejskiego w Zambrowie


Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 26 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:45. 

Aktualności

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że przerwa wakacyjna w Żłobku Miejskim w Zambrowie będzie trwała w dniach 22-31.08.2022 r.

W tym czasie Żłobek będzie zamknięty.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-08-08 09:46:44


Żłobek Miejski w Zambrowie zaprasza do składania ofert na stanowisko: Opiekunka dziecięca w Żłobku Miejskim w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6, 18-300 Zambrów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej opiekunki dziecięcej,  nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego
  lub
 2. Osoba posiadająca wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy
  z dziećmi w wieku do lat 3; albo przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem  opiekuna
  o którym mowa w Ust.1 art.16 Ust. z dn. 04.02.2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 3. Osoba, która daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
 4. Osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona
 5. Osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd
 6. Osoba, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 7. Osoba, która posiada nieposzlakowaną opinię
 8. Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni praw publicznych
 9. Osoba posiadająca książeczkę sanepidowską.

WYMAGANIA DOTATKOWE

 1. Znajomość ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy
 5. Kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu
 6. Umiejętność i chęć do zaangażowania się w pracę z dziećmi
 7. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi jak i z rodzicami
 8. Empatia

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 1. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka
 2. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniający rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
 3. Zachowanie czystości w miejscu pracy
 4. Przygotowywanie, podawanie i pomoc w spożywaniu posiłków przez dzieci
 5. Wykonywanie innych zadań, a nie wymienionych w w/w zakresie czynności zleconych przez dyrektora

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie CV.

W CV proszę zawrzeć klauzulę ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z   Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Termin i miejsce składania: osobiście w siedzibie żłobka w terminie od 29.07.2022 r.
do 12.08.2022 r.

Termin rozpoczęcia pracy 01.09.2022r.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-07-28 10:48:03