Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Dostępność
Dostępność

Deklaracja dostępności

Żłobek Miejski w Zambrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma  zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego w Zambrowie http://zlobekzambrow.eprzedszkola.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 06.12.2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.11.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Administratorzy/ redaktorzy dokładają wszelkich starań aby treści zawarte na stronie były dostosowywane i zgodne z zasadami dostępności.

 

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji np. skany dokumentów, a także treści, które opublikowane zostały przed wejściem ustawy.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersja kontrastowa z możliwością wyboru koloru,
 • superłącze wyróżnione znakiem wskazującym dostosowanie dla osób niepełnosprawnych,
 • superłącze wyróżnione żółtym kolorem umożliwiające przejście do wersji kontrastowej bez obrazków,
 • wybór rodzaju czcionki,
 • wybór rozmiaru czcionki,
 • wybór szerokości odstępów między znakami,
 • wybór wysokości między wierszami,
 • czytanie tekstu przy pomocy kursora, podświetlanego paska, linii podkreślającej,
 • automatyczne przywracanie pierwotnych ustawień.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 16.11.2020
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie (na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

Żądanie/ wniosek musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie o tym informuje, wyjaśnia przyczynę opóźnienia i wskazuje, kiedy realizacja będzie możliwa, co powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 4 wejścia: główne, 1 wejście służbowe oraz 2 gospodarcze. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.
 • Aby dostać się do budynku należy pokonać bramę.
 • Bezpośrednio do budynku prowadzą 2 stopnie schodów oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek żłobka pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na parterze.
 • Wejście do placówki odbywa się telefonicznie.
 • W budynku znajduje się winda na parterze.
 • Budynek posiada 1 toaletę dostępną dla osób niepełnosprawnych.
 • Administracja żłobka znajduje się na parterze budynku. Dzięki podjazdowi znajdującemu się przed wejściem do budynku niepełnosprawni mogą bez problemu dostać się do administracji.
 • Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/zlobekzambrow/wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci.pdf

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-03-31